อำเภอดอยหลวง ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เข้าชม 28 ครั้ง

นางนภัสนันท์  อัครพงศ์อังกูร พัฒนาการอำเภอดอยหลวง ร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับ รายไตรมาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ผ่านทางระบบ ทีวีพช.

(Visited 28 times, 1 visits today)