สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอของคณะ อนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฯ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ

อำเภอดอยหล่อร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดฝึกอบรมการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน ให้กับแกนนำหมู่บ้าน หมู่บ้าน ละ 3 คน ในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ จำนวน 26 หมู่บ้าน โดยมี ว่าที่ร้อยตำรวจตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมฯ