โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ

นายศิลปกร วชิราวงศ์

พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ
0-8182-0230-5

นางสาวพรวรท เปล่งปลั่ง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ตำบลยางคราม
0956529363

นางศุภมาศ แจ่มศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอยหล่อ
0-9569-5188-1

นางสาวชนาพิชญ์ ตาจุมปา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสันติสุข
และสองแคว
0-8417-6508-7

นางสาวกรรณิการ์ หมีคณะ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน
0-9568-4736-3
(Visited 752 times, 1 visits today)