โครงสร้างบุคคลากร

พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ

นายศิลปกร วชิราวงศ์

พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ
0-8182-0230-5

นางสาวศิริลักษณ์ นันตา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสองแคว
และตำบลยางคราม

นางศุภมาศ แจ่มศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอยหล่อ
0-9569-5188-1

นางสาวชนาพิชญ์ ตาจุมปา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลสันติสุข
0-8417-6508-7

นางสาวกรรณิการ์ หมีคณะ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน
0-9568-4736-3
(Visited 685 times, 1 visits today)