ประวัติความเป็นมา

แบ่งการปกครองออกเป็น 4  ตำบล

ตำบลดอยหล่อ    จำนวน  26  หมู่บ้าน
ตำบลสองแคว     จำนวน    8  หมู่บ้าน
ตำบลสันติสุข      จำนวน    9  หมู่บ้าน
ตำบลยางคราม   จำนวน   11  หมู่บ้าน

(Visited 1,016 times, 1 visits today)