พช.ดอยหล่อ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 3)

พช.ดอยหล่อ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 3) 

  วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ มอบหมายให้ นางศุภมาศ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 3 ภายใต้แนวคิด
นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ มอบหมายให้ นางศุภมาศ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 3 ภายใต้แนวคิด
“1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ และเพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน องค์กรสตรี ผู้นำอช. ตำบลดอยหล่อ จำนวน 15 คนณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมตามหลักสูตรดังนี้
  • 1. เรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล”และถอดบทเรียน
  • 2. จัดทำแผนปฏิบัติการ มอบใบงานและสรุปชี้แจงภารกิจผ่านกระบวนการ (AIC+SWOT =แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน)
  • 3. การมอบภารกิจ
(Visited 12 times, 1 visits today)