พช.ดอยหล่อ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 2)

พช.ดอยหล่อ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 2)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยนางศุภมาศ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาล
ดิจิตัล (นพร.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 2 ภายใต้แนวคิด
“1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ และเพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน องค์กรสตรี ผู้นำอช. ตำบลดอยหล่อ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมตามหลักสูตรดังนี้
  • 1. เวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ำ ป่าและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก โดยนางสายสุนี ผลศรัทธา เจ้าพนักงานเคหกิจชำนาญงานรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอดอยหล่อ
  • 2.เอามื้อสามัคคี (ภาคปฏิบัติ) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคี และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ทำให้ผู้นำรู้จักวางแผน การแบ่งงาน การแบ่งปัน นำไปสู่การสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และผนึกกำลังร่วมกัน
  • 3.การถอดบทเรียนการเรียนรู้วันที่ 2
(Visited 19 times, 1 visits today)