พช.ดอยหล่อ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 2)

เข้าชม 11 ครั้ง

พช.ดอยหล่อ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 2)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยนางศุภมาศ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาล
ดิจิตัล (นพร.) ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ 2 ภายใต้แนวคิด
“1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ และเพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน องค์กรสตรี ผู้นำอช. ตำบลดอยหล่อ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมตามหลักสูตรดังนี้
  • 1. เวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ำ ป่าและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันดินโลก โดยนางสายสุนี ผลศรัทธา เจ้าพนักงานเคหกิจชำนาญงานรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอดอยหล่อ
  • 2.เอามื้อสามัคคี (ภาคปฏิบัติ) การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคี และเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ทำให้ผู้นำรู้จักวางแผน การแบ่งงาน การแบ่งปัน นำไปสู่การสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และผนึกกำลังร่วมกัน
  • 3.การถอดบทเรียนการเรียนรู้วันที่ 2
(Visited 11 times, 1 visits today)