พช.ดอยหล่อ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ 1)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อเป็นประธานในพิธีเปิดกรวย ดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมทั้งให้โอวาส แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดย ภายใต้แนวคิด “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

โดยมี นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ และเพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน องค์กรสตรี ผู้นำอช. ตำบลดอยหล่อ จำนวน 15 คน กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ ซึ่งมีกิจกรรมตามหลักสูตรดังนี้
  • 1. รับชมคลิปบรรยายพิเศษบทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
  • 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี“ทำความดีด้วยหัวใจ”และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน
  • 3. รับฟังการบรรยาย การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
  • 4. ถอดบทเรียนการเรียนรู้วันแรก

 

 

(Visited 14 times, 1 visits today)