ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) ประจำปี 2564

พช.ดอยหล่อร่วมงาน(Field Day ) 

วันที่ 9 มีนาคม 2564  นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) ประจำปี 2564

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการผลิตทางการเกษตร นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพการผลิต ตลอดจนให้ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันให้บริการแก่เกษตรกร โดยให้ทุนหน่วยงานให้บริการและความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน การสหกรณ์ การทำบัญชีครัวเรือน การชลประทาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและอื่นๆ ซึ่งเรียกได้ว่าการบริการครบวงจร
ในการนี้ นายศิลปกร วชิราวงศ์ นักพัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยนางศุภมาศ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวชวาลิน จันสม และนายศรายุทธ กันทะวา นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้มีการจัดบูธกิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์พืชหลายชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวไว้สำหรับการบริโภคพร้อมทั้งได้มีการแจกจ่ายน้ำยาล้างจานให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครือข่าย มะม่วง) บ้านไร่บวงบง หมู่ที่ 26 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
(Visited 8 times, 1 visits today)