สตรีดอยหล่อ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันสตรีสากล ปี 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

                        นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2564 โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวนโยบายการพัฒนาสตรี กรมการพัฒนาชุมชน และนางศรีพรรณ เขียวทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

               ในการนี้นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยหล่อ เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมกันแสดงถึงความสำคัญและพลังของสตรีที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และเป็นกลไกสำคัญในการร่วมบริหารจัดการกับกลุ่มองค์กรต่างๆ ในอำเภอ โดยในกิจกรรมดังกล่าว จังหวัเชียงใหม่ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น ซึ่งอำเภอดอยหล่อมีสตรีดีเด่น จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ ธรรมใจ สตรีจากตำบลสองแคว

(Visited 7 times, 1 visits today)