พช.ดอยหล่อ ติดตามสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ มอบหมายให้นางสาวศิริลักษณ์ นันตา   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ติดตามสนับสนุนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ณ พื้นที่บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่

การติดตามสนับสนุน ห้วงเดือนมีนาคม“ทุกครัวเรือน คือคลังอาหารทุกหมู่บ้านคือ ศูนย์แบ่งปัน” ตืดตามสนับสนุน ณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัว รวมทั้งเลี้ยงสัตว์/ประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

รณรงค์คักแยกขยะ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ จากเศษอาหาร เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิต
รณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านสร้างคลังอาหารชุมชนโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์แลกเปลี่ยนผลผลิต และแบ่งปันให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชน
จัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า
ซึ่ง 138 ครัวเรือนในหมู่บ้านมีการปลูกผักสวนครัว ครัวเรือนละมากกว่า 10 ชนิด นอกจากนั้นยังมีการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายแลกเปลี่ยนกันในชุมชน มีการเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน

(Visited 10 times, 1 visits today)