พช. ดอยหล่อ ดำเนินโครงการ เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยนางสาวศิริลักษณ์ นันตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายอรรณพ อินต๊ะพรม และนายเฉลิม ปันชัย                 ครัวเรือนเป้าหมาย “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินโครงการ เสริมสร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านศรีแดนเมือง   หมู่ที่ 6 ตำบลยางคราม และบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้แทนครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง และชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทของชุมชน

 การดำเนินการ ประกอบด้วย
1.วิเคราะห์ข้อมูลของครัวเรือน เพื่อจัดทำแผนชีวิตของครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนเพื่อจัดทำหรือทบทวนปรับแผนชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
2.การประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness:GVH) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้น
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้แทนครอบครัวพัฒนา 30 ครัวเรือน เชื่อมโยงกับพื้นที่เป้าหมายพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ “ โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยการร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
4.กำหนดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
(Visited 10 times, 1 visits today)