อำเภอดอยหล่อ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1/2564

เข้าชม 4 ครั้ง
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น.
นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยหล่อ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายศิลปกร วชิราวงศ์ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดอยหล่อ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ ชั้น 2
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราวพักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1.1 กรณีลูกหนี้ที่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ ให้แสดงความประสงค์ณ สพอ.ที่ยื่นกู้ ภายในวันที่ 1 พ.ค. 64 จะได้รับสิทธิขยายระยะเวลาพักหนี้บวกไปอีก 12 เดือนจากเดิม โดยอำเภอจะต้องทำแบบแสดงความประสงค์ขอพักหนี้ เอกสารทำ 3 ชุด ส่งจังหวัด 1 ชุด พร้อมแบบรายงานภายใน 15 วันหลังรับเรื่อง
1.2 ลูกหนี้ยังไม่เคยใช้สิทธิพักชำระหนี้ ต้องมีหนี้หรือหนี้ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 ก.ค. 64 ให้ยื่นเรื่องที่ สพอ.ที่ยื่นกู้ ภายในวันที่ 1 พ.ค. 64 จะได้รับสิทธิพักชำระหนี้ 12 เดือน โดยอำเภอจะต้องทำแบบข้อตกลงแนบท้าย เอกสารทำ 3 ชุด ส่งจังหวัด 1 ชุด พร้อมแบบรายงานภายใน 15 วันหลังรับเรื่อง
2. การพิจารณาพิจารณาอนุมัติโครงการงบเงินทุนหมุนเวียน 1 โครงการ งบประมาณ 160,000 บาท และงบเงินทุนอุดหนุน 1 โครงการ งบประมาณ 100,000 บาท
3.การติดตามลูกหนี้ค้างชำระเงิน โดยการบริหารจัดการหนี้ให้กลุ่มแบ่งชำระในระยะเวลาที่กำหนด
4. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผน
(Visited 4 times, 1 visits today)