ร่วมกิจกรรมงานวันสตรีสากล อำเภอดอยหล่อ

วันทึ่ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล โดยในงานมีกิจกรรมดังนี้
1. ให้ความเรื่องการป้องกันโรคโควิด 19 โดย ผอ. รพ. ดอยหล่อ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยทุกหมู่บ้าน
2. จัดทอดผ้าป่าสามัคคี หาทุนเข้ากองทุนสตรี
3. สนง.พช. ให้ความรู้เรื่องการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรี และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. สนง.อัยการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เรื่องกฏหมายที่เกึ่ยวข้องกับชีวิตประจำวันกับสตรี
5. มอบใบประกาศแม่ดีเด่น ปี 2563
6. มีการจัดกาดนัดของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรีและกลุ่มอาชีพสตรี
7. ให้ความรู้และร่วมรณรงค์ลดหมอกควัน ไฟป่า และการคัดแยกขยะ
# พช.ดอยหล่อผ่อบ่ก้าย.. รายงาน

(Visited 23 times, 1 visits today)