ประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP อำเภอดอยหล่อ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายศิลปกร   วชิราวงศ์ จัดประชุม เครือข่ายผู้ผลิตประกอบการ OTOP เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการOTOP อำเภอดอยหล่อ และสรุปผลการจัดจำหน่วยสินค้า OTOP ของอำเภอดอยหล่อในงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 44  ซึ่งแต่ละกลุ่มมียอดการจำหน่าย ดังนี้บ้านถวายซิลเวอร์แวร์ดีไซน์ 160,900 บาท วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตราผาช่อ 14,040 บาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ 15,300 กลุ่มแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองบ้านปากทางเจริญ/ไส้อั่วป้าตุ๋ย/ลูกชิ้นฟาร์มลักษณ์ 23,500 มีรายได้จากการจำหน่าย รวม 213,740 บาท

(Visited 26 times, 1 visits today)