ผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมะเกลือ

เข้าชม 472 ครั้ง

ศุนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมะเกลือ จัดตั้งโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ มีฐานการจัดตั้งจากโครงการสัมมาชีพครัวเรือน ปีงบประมาณ 2559 และได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อปีงบประมาณ 2560 ปัจจุบันมีนางประจบพร ระโหฐาน (กำนันตำบลป่าสะแก) เป็นประธานศูนย์ มีนาวินัย เพิ่มสมบัติ เป็นปราชญ์ประจำศูนย์การเรียนรู้ โดยแบบฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ดังนี้ 1. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี 2. ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ย และน้ำหมักจุลินทรีย์ 3. ฐานการเรียนรู้การทำไข่เค็ม และไข่เค็มสมุนไพร 4. ฐานการเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า ปัจจุบันเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานของหมู่บัานสัมมาชีพ ภายในอำเภอ สามารถรองรับจำนวนผู้มาศึกษาดูงาน ได้จำนวน 150 ท่าน ซึ่งมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาส่งเสริม อาธิเช่น ศูนย์ กศน. , เกษตรอำเภอ , สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ,
ติดต่อประสานงาน นางประจบพร ระโหฐาน โทรศัพท์ 081 185 3670

(Visited 472 times, 1 visits today)