กองทุนพัฒนาบทบางสตรีอำเภอเดิมบางนางบวช

หมุนไปตามวันกับ สพอ.เดิมบางนางบวช
วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช ประธาน กอส.อ. มอบหมายให้นายนรงค์ ยางงาม พัฒนาการอำเภอดอนเจดีย์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการประชุมกลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียน “พัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้” จำนวน 3 โครงการ รวมจำนวนเงิน 297,800 บาท โครงการเงินอุดหนุน “พัฒนาศักยภาพสตรี” จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 366,835 บาท รวมโครงการจำนวน 9 โครงการ วงเงิน 664,635 บาท น่านฟ้า ทินารมภ์ ปชส.สพอ.เดิมบางนางบวช รายงาน

(Visited 60 times, 1 visits today)