โครงสร้างบุคลากร

นายนรงค์ ยางงาม

พัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวช

นางสาวจิดาภา มันศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจตุรพร พูลเพิ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวิชัย เต้มีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชุนปฏิบัติการ

นายวีระ รอดเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชุนปฏิบัติการ

นางพัชราวลัย กาเผือก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวทิพวัลย์ ศิลปชัย

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านฯ

นางสาวณภาสุ ธัญญเจริญ

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านฯ

นางสาวปริญสิรี สัมฤทธิ์สิรากุล

เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฯ

(Visited 985 times, 1 visits today)