โครงสร้างบุคลากร

นายนรงค์ ยางงาม

พัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวช

นางสาวจารุวรรณ คำบอน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจิดาภา มันศิริ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางปัญจพร กู้เกียรติกำธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจตุรพร พูลเพิ่ม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวิชัย เต้มีย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายวีระ รอดเกลี้ยง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายทินารมภ์ คำมูลอินทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางวรรณา สว่างศรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 621 times, 1 visits today)