ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

อำเภอเดิมบางนางบวช

       คำขวัญประจำอำเภอเดิมบางนางบวช

            พระอาจารย์ธรรมโชติลือนาม อุทยานงามบึงฉวาก  ของฝากผ้าทอมือ

            เลื่องลืองานยกธง สลักไผ่ตรงท่าช้าง  เขานมนางเรื่องเล่า  หัวเขาเทโวดัง

ประวัติความเป็นมา

       อำเภอเดิมบางนางบวช ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 54 กิโลเมตร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย  เจ้าพระยา ชัยชนินทร์ สมุหเทศาภิบาล และพระยานครพระรามผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้มีความสำคัญมีอาณาเขตกว้างขวางระยะทางห่างไกลจากอำเภอเดิมบางนางบวช(อำเภอสามชุกในปัจจุบัน) จำเป็นต้องมีสถานที่ราชการเพื่ออำนวยความสะดวกบำบัดทุกข์  บำรุงสุขของราษฎรให้ทั่วหน้ากัน  ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของรัฐ  จึงพร้อมใจกันเสนอขอจัดตั้งอำเภอขึ้นเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2454  (ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก 130)  เริ่มตั้งอำเภอ   มีชื่อว่า “อำเภอเดิมบาง” โดยโอนท้องที่มาจากอำเภอนางบวช (อำเภอสามชุกในปัจจุบัน)  จำนวน  12  ตำบล  โอนจากอำเภอบ้านเชี่ยน  (ปัจจุบันคืออำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท)  จำนวน  2  ตำบล  โอนจากท้องที่อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี  จำนวน  2  ตำบล   รวมเป็น  16  ตำบล

ต่อมาเพื่อ พ.ศ.  2457   ทางราชการพิจารณาเปลี่ยนชื่อ “อำเภอนางบวช”  เป็น  “อำเภอสามชุก”   จึงได้นำเอาคำว่า “นางบวช”  มาต่อท้ายชื่ออำเภอเดิมบาง  จึงมีชื่อว่า  “อำเภอเดิมบางนางบวช”  ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้  เดิมที่ว่าการอำเภออยู่ที่บ้านท่ารวก  หมู่ที่  3  ตำบลเขาพระ  ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1  ตำบลเขาพระ  ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน  และเมื่อ พ.ศ.  2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่  เป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์เป็นปีที่ 50 จึงได้จัดสร้างในบริเวณริมถนนสุพรรณบุรี–ชัยนาท หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ ในปัจจุบัน

สภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

เดิมอำเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ทั้งหมด  1,681   ตารางกิโลเมตร หรือ   1,060,625 ไร่ ต่อมาได้แยกพื้นที่ออกเป็นอำเภอด่านช้าง ปัจจุบันอำเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ 561.771 ตารางกิโลเมตร หรือ 351,106.87  ไร่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีภูเขาอยู่ทั่วไป พื้นที่เหมาะแก่การปลูกข้าว  ทำไร่  ทำสวน  มีแม่น้ำ ท่าจีน (แม่น้ำสุพรรณบุรี)  เป็นแม่น้ำหลักไหลผ่านหลายตำบล บึงฉวากเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันมีเนื้อที่  1,500  ไร่

 ทิศเหนือ        ติดต่อเขต      อำเภอหันคา   อำเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท

 ทิศใต้            ติดต่อเขต      อำเภอสามชุก   อำเภอหนองหญ้าไซ   จังหวัดสุพรรณบุรี

 ทิศตะวันออก   ติดต่อเขต      อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองและอำเภอบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี

 ทิศตะวันตก   ติดต่อเขต     อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้นำในการปกครอง

นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวช

เขตการปกครอง

อำเภอเดิมบางนางบวช แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 ตำบล 121 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 1. ตำบลเขาพระ         11 หมู่บ้าน                            8. ตำบลหัวเขา               12  หมู่บ้าน
 2. ตำบลหัวนา              7 หมู่บ้าน                            9. ตำบลบ่อกรุ                  7  หมู่บ้าน
 3. ตำบลเดิมบาง         11 หมู่บ้าน                          10. ตำบลวังศรีราช            4   หมู่บ้าน
 4. ตำบลนางบวช        10 หมู่บ้าน                          11. ตำบลป่าสะแก             6   หมู่บ้าน
 5. ตำบลปากน้ำ            7 หมู่บ้าน                          12. ตำบลยางนอน             7   หมู่บ้าน
 6. ตำบลทุ่งคลี             8 หมู่บ้าน                          13. ตำบลหนองกระทุ่ม      9   หมู่บ้าน
 7. ตำบลโคกช้าง         10หมู่บ้าน                          14. ตำบลเขาดิน              12   หมู่บ้าน

         เทศบาลตำบล 8 แห่ง

 1. เทศบาลตำบลเขาพระ                             5. เทศบาลเขาดิน
 2. เทศบาลตำบลนางบวช                            6. เทศบาลตำบลปากน้ำ
 3. เทศบาลตำบลบ่อกรุ                               7. เทศบาลตำบลเดิมบาง
 4. เทศบาลตำบลทุ่งคลี                               8. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

         องค์การบริหารส่วนตำบล 8 แห่ง

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลนางบวช
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกช้าง
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน

แหล่งท่องเที่ยว

         บึงฉวาก เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา  ได้สนับสนุนงบประมาณ  เพื่อทำการปรับปรุงบูรณะและพัฒนาบึงฉวาก  เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระชนมายุครบ 72 พรรษา ได้มีการพัฒนาโดยความร่วมมือจากทางราชการและประชาชนสร้างถนนรอบบึงฉวาก ความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร มีการขุดลอกบึงซึ่งตื้นเขิน  เป็นที่เก็บกักน้ำอุปโภค–บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดและการทำประมง มีการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณโดยรอบ มีการสร้างบ่อเลี้ยงปลา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ อุทยานผักพื้นบ้าน สวนสัตว์ เพื่อเป็นที่ศึกษาหาความรู้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี

         เขาขึ้น วัดเขาขึ้น หรือ  วัดเขานางบวช  เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลนางบวช  ตั้งอยู่บนยอดเขาห่างจากตลาดนางบวชไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2  กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  51 กิโลเมตร เป็นวัดของพระอาจารย์ธรรมโชติ  ผู้ที่มีความเก่งกล้าในทางเวทย์มนต์คาถาสมัยประวัติศาสตร์ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยศึกบางระจัน ชาวบ้านบางระจันได้สร้างค่ายไว้สู้รบกับพม่าได้มานิมนต์พระอาจารย์ธรรมโชติไปเป็นกำลังใจในการสู้รบกับพม่าท่านได้แจกผ้ายันต์ ตะกรุด  และผ้าประเจียด  เป็นเครื่องรางของขลังให้แก่ชาวบ้านบางระจัน  เป็นผลให้ชาวบ้านบางระจันรบชนะพม่า  ซึ่งเข้าตีค่ายบางระจันถึง  7  ครั้ง  วิหารและอุโมงค์ที่พระอาจารย์ธรรมโชติสร้างเป็นที่จำวัดและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  ยังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ที่วัดเขาขึ้นนี้  ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวชม  เหมาะแก่การทัศนศึกษาเป็นอย่างยิ่งแห่งหนึ่ง

        วัดหัวเขา วัดหัวเขาเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช  อยู่ห่างจังหวัดสุพรรณบุรี 60 กิโลเมตร มีบันไดขึ้นลงที่ทำด้วยคอนกรีต จำนวน 212 ขั้น โดยมีพระครูไพโรจน์ธรรมคุณ หรือที่ชาวบ้านหัวเขาเรียกติดปากว่าหลวงพ่อสุบิน เป็นเจ้าอาวาสในวัดนี้ และเมื่อถึงฤดูกาลตักบาตรเทโวฯ จะมีประชาชนอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงหลั่งไหลกันมาร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวฯ ที่วัดนี้เป็นจำนวนหลายหมื่นคนทุกปีโดยเฉพาะบนเขาที่มีมณฑป และจะมีนางฟ้าเดินโปรยดอกไม้จากบนเขา และพระภิกษุสงฆ์ก็จะเดินลงมาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรกัน ในงานนี้จะจัดหลังจากออกพรรษา 1 วันคือ แรม 2 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว  ทางโบราณสถานและทางธรรมชาติอีกด้วย

ข้อมูลประชากร

อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2560 ดังนี้

 • มีครัวเรือนทั้งหมด                   18,144          ครัวเรือน
 • จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง          54,012          คน
 • เพศชาย                                   25,510          คน
 • เพศหญิง                                 28,502          คน

   

ช่วงอายุ                 เพศชาย                 เพศหญิง                  รวม
      คน      ร้อยละ        คน      ร้อยละ         คน       ร้อยละ

1 เดือน ถึง 5 เดือน

33

0.06 29 0.05 62

0.11

     6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน

120

0.22 104 0.19 224 0.41
       1 ปี 1 เดือน – 2 ปี

263

0.49 236 0.44 499

0.92

3 ปี – 5 ปี

720

1.33 637 1.18 1,357 2.51
6 ปี – 12 ปี 1,958 3.63 1,853 3.43 3,811

7.06

13 ปี – 14 ปี

604 1.12 576 1.07 1,180 2.18
15 ปี – 18 ปี 1,121 2.08 1,076 1.991.01 2,197

4.07

19 ปี – 25 ปี

2,119 3.92 2,054 3.80 4,173 7.73

26 ปี – 34 ปี

2,826 5.23 2,974 5.51 5,800

10.74

35 ปี – 49 ปี

5,605 10.38 5,949 11.01 11,554 21.39

50 ปี – 59 ปี

4,203 7.78 5,201 9.63 9,404

17.41

60 ปี ขึ้นไป 5,938 10.99 7,813 14.47 13,751

25.46

รวม 25,510 47.23 28,502 52.77 54,012

100.00

                     

(Visited 12,552 times, 1 visits today)