กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเดิมบางนางบวช


วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอเดิมบางนางบวช ในการนี้ นายนรงค์ ยางงาม พัฒนาการอำเภอดอนเจดีย์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวช นายมานุย กลิ่นน้ำหอม ประธานฯ กทบ. และนางสาวสุภนันท์ เชื้อทอง จนท.กทบ.เขตฯ และผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาเดิมบางนางบวช ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการ กทบ. ณ หอประชุมอำเภอเดิมบางนางบวช กลุ่มเป้าหมายจำนวน 121 คนจาก 121 กองทุน น่านฟา ทินารมภ์ ปชส.สพอ.เดิมบางนางบวชรายงาน

(Visited 50 times, 1 visits today)