นายนรงค์ ยางงาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวชสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดิมบางนางบวช กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี