ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนรงค์ ยางงาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเดิมบางนางบวชสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดิมบางนางบวช กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน