ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกาญจนา ม่านต๊ะ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเด่นชัย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน