ข่าวประชาสัมพันธ์

นางเอื้องฟ้า ประทีป

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอด่านมะขามเตี้ย

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน