กิจกรรมเชิดชูเกียรติงานพัฒนาชุมชน

30 กรกฎาคม 2562 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน มอบเกียรติบัตร ให้กับนางพยุง รสใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายชุม นันทา ผู้ใหญ่บ้านพุน้ำร้อน ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2562 นางสายหยุด อินทร์นอง ผู้ใหญ่บ้านชลประทาน ในฐานะเลขานุการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลด่านช้าง ได้รับคัดเลือกเป็นศูนยน์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.)รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประจำปี 2562 และนายนพดล ทีปะลา ผู้ใหญ่บ้านผึ้งหลวง ในนามตัวแทนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(Visited 76 times, 1 visits today)