26 กรกฎาคม 2562 ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจประเมินศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้มีนายวีรชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุภาพ สุขแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ และนางกิมหลั่น อ่ำทอง นายกองค์กรรบริหารส่วนตำบลหนองมุค่าโมง ให้การต้อนรับ

(Visited 169 times, 1 visits today)