สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง

จังหวัดสุพรรณบุรี

นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา

พัฒนาการอำเภอด่านช้าง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕