สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง

จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสมมาต หวัดสนิท

พัฒนาการอำเภอด่านช้าง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕