โครงสร้างบุคคลากร

ฟหฟหฟห

นางนวลนิตย์ ่สังข์กระแสร์

พัฒนาการอำเภอดำเนินสะสดวก

อนุเทพ ทวีโชคไพศาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลแพงพวย,ศรีสุราษฎร์,ตาหลวง

วิชญา อนันตเสาวภาพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนไผ่,ดอนคลัง,ท่านัด

ภูเมธ โพธิ์สีดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดำเนินสะดวก,ประสาทสิทธิ์,บัวงาม

นพรัตน์ กุลสันตติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลสี่หมื่น,บ้านไร่

พรทิพา สุขจิตดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลดอนกรวย,ขุนพิทักษ์

(Visited 771 times, 1 visits today)