ประวัติความเป็นมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

                  แนวคิดการพัฒนาชุมชนที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในกลุ่มประเทศเครือจักรภพจากเดิมมาเป็น การพัฒนาที่เห็นว่าประชาชนเป็นแกนกลางของพลังขับเคลื่อนทางสังคม เมื่อแนวคิดการพัฒนาชุมชนนี้เผยแพร่ออกไปจนก่อเกิดเป็นปรัชญาเกี่ยวกับการทำ งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพความเป็น อยู่ซึ่งเรียกว่าขบวนการพัฒนาชุมชน ขบวนการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

                   ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้แผนการบูรณะชนบทพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทให้เหมาะสมที่จะเป็นพลเมืองดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีการครองชีพที่ดีขึ้น และได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาการท้องถิ่นขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และมีการริเริ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดมาโดยมีปลัดพัฒนากรเป็นผู้ ปฏิบัติงานซึ่งเรียกกันในภายหลังว่าพัฒนากร

                   ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ ๑๐ และจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวัน ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนา ตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนากรต้องทำงานกับประชาชน มิใช่ทำให้ประชาชน

              อำเภอดำเนินสะดวก เริ่มขึ้นก่อน พ.ศ. 2400  พื้นที่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มมีป่าดงไผ่และต้นเสือหมอบ  เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะท่วมพื้นที่เกือบทั้งหมดของอำเภอสภาพท้องที่สมัยไม่มีลำคลองมากมายเช่นในปัจจุบัน ในสมัยรัชการที่  4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชดำริว่าเนื้อที่ดินในเขตอำเภอดำเนินสะดวก       จังหวัดราชบุรี  และอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ดินราบลุ่มมีอาณาบริเวณหลายหมื่นไร่  หากให้ขุด  คลองขึ้นโดยผ่านพื้นที่ทั้งสองอำเภอก็จะเกิดประโยชน์มากมาย  แก่ราษฎรที่จะเข้ามาจับจองที่ดิน  ประกอบการเกษตร    ลำคลองนี้จะเป็นเส้นทางลำเลี่ยงสินค้าเข้าสู่ตัวเมืองหลวงได้สะดวกเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างกรุงเทพ  กับจังหวัดราชบุรี    การขุดคลองเริ่มต้นจากจุดริมแม่น้ำท่าจีน  ตำบลบางยาง  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร  เป็นเส้นตรง   ผ่านตำบลโคกไผ่  (ปัจจุบันคือตำบลดอนไผ่)  และขุดผ่านเข้ามาในเขตอำเภอปากคลอง แพงพวย   (อำเภอดำเนินสะดวกเดิม)  จนถึงแม่น้ำแม่กลองที่ปากคลองบางนกแขวก   คลองนี้ได้ทำการขุดสำเร็จเมื่อ  พ.ศ.  2410  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้กระทำพิธีเปิดใช้คลองเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2411  อำเภอดำเนินสะดวก  ตั้งอยู่ที่ปากคลองลัดราชบุรีถึง  พ.ศ.2455   ทางราชการจึงได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่ตำบลรางยาวฝั่งตะวันออก   เหตุที่ย้ายที่ว่าการอำเภอ    เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบไม่เหมาะแก่การขยายสถานที่ราชการ อำเภอดำเนินสะดวก เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี  อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวจังหวัด  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลดำเนินสะดวก

      อาณาเขต
ทิศเหนือ
        ติดต่อกับอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก
        ติดต่อกับอำเภอบางแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศใต้
        ติดต่อกับอำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก
        ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม    

(Visited 4,547 times, 1 visits today)