นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอ ประชุมพัฒนากร ข้าราชการในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงาน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางนวลนิตย์ สังข์กระแสร์ พัฒนาการอำเภอ ประชุมพัฒนากร ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดำเนินสะดวก ในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่
1. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภารหน้าที่เกี่ยวข้องของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
2. การเตรียมพร้อมการประเมินและเป็นตัวแทนประกวดตามโครงการ “เชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ดีเด่น ระดับเขต กลุ่มสตรีตำบลศรีสุราษฎร์
3. การเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับเขต (กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองสลิด ม.2 ตำบลดอนกรวย
4. การดำเนินการกองทุนชุมชน และอื่นๆ
(Visited 6 times, 1 visits today)