อำเภอดำเนินสะดวก จัดกิจกรรม “คาราวานแก้จน คนดำเนินสะดวก” เดินหน้าขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.) นายสุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอดำเนินสะดวก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กิ่งกาชาดอำเภอดำเนินสะดวก คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านไร่,องค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านไร่/ตำบลแพงพวย ผู้นำ อช. คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล/หมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนและให้ช่วยเหลือครัวเรือนยากจาก ระบบข้อมูล TPMAP และ ระบบ THAI QM จำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่
(1) ครัวเรือน ของ นายประสาร เนียมหอม เลขที่ 125/1 หมู่ 7 บ้านใต้บาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(2) ครัวเรือน ของ นายอาวุธ กลัดนวม เลขที่ 13 หมู่ 6 บ้านใต้วัดตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(3) ครัวเรือน ของ นางสาวลูกนก แซ่ลิ้ม เลขที่ 11/2 หมู่ 6 บ้านใต้วัดตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(4) ครัวเรือน ของ นายประสิทธิ์ เนียมศรี เลขที่ 26 หมู่ 6 บ้านใต้วัดตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
(5)ครัวเรือน ของ นางปลด อรุณทิศเลขที่ 23 หมู่ 7 บ้านโคกตามั่ง ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
🏡โดยให้ความช่วยเหลือในการมอบถุงยังชีพเพื่ออุปโภค-บริโภค ได้แก่ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป น้ำดื่ม ไข่ไก่ ยาสามัญประจำบ้าน กล้าพันธุ์ไม้ หน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการขจัดความยากจนให้กับพี่น้องประชาชนได้รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนภารกิจเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน 🎉

(Visited 10 times, 2 visits today)