สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ขอแสดงความยินดี กับ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจุน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น