@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) 🎯👌

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์และเชิญชวนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🎯👌