สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีแลกเงินขวัญถุงพราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ต.ห้วยยางขาม,ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจุน (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 3/2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมกิจกรรมการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้แนวคิด 90 พรรษา แม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” ประจำปี 2565