ดำเนินกิจกรรมลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี เพื่อความเป็นราชกุศล และโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระ​ชนมพรรษา​สมเด็จ​พระนางเจ้า​สุทิดา​ พัชรสุธาพิมลลักษณ​ พระบรม​ราชิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน : กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง