💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ @จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ตำบลหงส์หิน🎯👌

@จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ขับเคลื่อนการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” 🎯👌

💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ @จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลปีงบประมาณ พ.ศ.2566 🎯👌

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลปีงบประมาณ พ.ศ.2566

💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดลปีงบประมาณ พ.ศ.2566 🎯👌

💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง โคก หนอง นา นายประสงค์ สายวงค์🎯👌