ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน รับมอบสื่อประชาสัมพันธ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนังสือชุดภูมิปัญญาล้านนา เล่ม 9 ผลิตภัณฑ์โอทอป(OTOP) ในโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 11.00 น. นางชมพูนุท [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านปงสนุกใหม่ ม.10 ตำบลห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 22 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 11.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงว [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านห้วยบง ม.3 ตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 22 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงวน [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโดยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 21 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 11.00 น.  นางอาภัสรา  ธง [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3/2565

>>> วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.  นางอ [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา (คสป.)ครั้งที่ 1/2565

>>>วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.  นางอา [...]

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีแลกเงินขวัญถุงพราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ต.ห้วยยางขาม,ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

วันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 15.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา [...]