โครงสร้างบุคลากร

นางชมพูนุท ธรรมยา

พัฒนาการอำเภอจุน

โทร. 081-8220461

น.ส.พิมพ์ใจ จันอาภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร 061-9475514

นางวิมลพรรณ สมคิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร 090-9358278

นายสัมพันธ์ กัณห์อุไร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร 091-0672657

นายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร 061-4615535

(Visited 719 times, 1 visits today)