โครงสร้างบุคลากร

นางชมพูนุท ธรรมยา

พัฒนาการอำเภอจุน

โทร. 081-8220461

นายสุนัย ไตรศร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร 098-2658920

น.ส.พิมพ์ใจ จันอาภาส

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร 061-9475514

นางวิมลพรรณ สมคิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

โทร 090-9358278

นายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โทร 061-4615535

(Visited 658 times, 1 visits today)