💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ @จังหวัดพะเยา #พช.พะเยา📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ตำบลหงส์หิน🎯👌

เข้าชม 1 ครั้ง

🎤🎤วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง โคก หนอง นา นายสุรศักดิ์ ทศคำชัย บ้านสักทอง หมู่ 10 ตำบลหงส์หิน และ แปลง โคก หนอง นา นายโสภณ ตาคำ บ้านพวงพยอมพัฒนา หมู่ 9 ตำบลหงส์หิน  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ภายในโครงการ มีการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยการปลูก ต้นกล้วย มะพร้าว ฝรั่ง ผัก เป็นต้น 🆗🆗

━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 1 times, 1 visits today)