💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมรับการตรวจเยี่ยมอำเภอจุน ของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 🎯👌

เข้าชม 2 ครั้ง

🎤🎤วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอจุน เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับส่วนราชการระดับอำเภอและผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ดังนี้

-เวลา 9.30 น. ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP ของดีอำเภอจุน -เวลา 10.00 น. ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการระดับอำเภอ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน

-เวลา 13.00 น. เดินทางไปตรวจเยี่ยม จุดสกัดป้องกันปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 7 บ้านสันทราย ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

-เวลา 13.30 ตรวจเยี่ยมแปลงโคก หนอง นา แปลง นายประสงค์ สายวงค์ หมู่ที่ 5 บ้านพวงพยอม ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

-เวลา 14.00 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และคณะ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TP MAP จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นายบุญส่ง สักลอ ณ บ้านเลขที่ 27 ม.5 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา

2.นางโสภิต ปวงงาม บ้านเลขที่ 18 ม.5 ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ได้ร่วมการตรวจเยี่ยมอำเภอจุน ของผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะ🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 2 times, 1 visits today)