💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ตำบลจุน 🎯👌

เข้าชม 3 ครั้ง

🎤🎤วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และ นายวัชระพงศ์ พุทธวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง โคก หนอง นา นายบุญมี คุณารูป  บ้านค้างหงส์ ตำบลจุน และ แปลง โคก หนอง นา นางชนิกา กูโบตะ บ้านห้วยกั้ง หมู่ 1 ตำบลจุน  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ภายในโครงการ มีการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยการปลูก ขิง โกโก้ ผักหวาน กล้วย บริเวณ รอบๆแปลง สร้างรายได้ให้ครัวเรือน โดยการจำหน่ายผลผลิตภายในชุมชนเป็นประจำ และยังเป็นแหล่งผลิตต้นกล้าหลากหลายชนิดจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ในราคาย่อมเยาว์

🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 3 times, 1 visits today)