💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 11/2565 🎯👌

เข้าชม 11 ครั้ง

🎤🎤วันพุธ ที่ 2 พฤศจิการยน 2565 เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 11/2565 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีให้กับ หน่วยงาน ชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้

1.รางวัล พื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต.)ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่

1.1 พชต.ตำบลจุน รางวัลต้นแบบการขับเคลื่อนนวัตกรรม”การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม”

1.2 พชต.ตำบลพระธาตุขิงแกง รางวัลต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการ”ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี”

1.3 รพ.สต.ตำบลจุน รางวัลสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรม “การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม”

1.4 รพ.สต.บ้านศรีมาลัย รางวัลหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนนวัตกรรม “การจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม”

1.5 รพ.สต.ตำบลพระธาตุขิงแกง รางวัลหน่วยงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี”

2.รางวัล เครือข่ายชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ยกระดับชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่

2.1 ชุมชนบ้านเซี๊ยะ หมู่ 4 ตำบลจุน

2.2 ชุมชนบ้านร่องดู่ หมู่ 10 ตำบลจุน

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน ได้เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ หอประชุม 50 ปี อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

 

🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 11 times, 1 visits today)