💯🤝CDD CHUN Let’s Go Together🙋🙋‍♀️ 📣🔔สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.) ครั้งที่ 11/ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 🎯👌

เข้าชม 9 ครั้ง

🎤🎤วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอจุน (กบอ.) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมและจังหวัด และการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งสอบถามรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุม

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน (ชั้นสอง) อ.จุน จ.พะเยา

🆗🆗
━━━━━━━━━━━━━━
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood

🎦🎦สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน : รายงาน🌲🌲

(Visited 9 times, 1 visits today)