สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566

เข้าชม 7 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. >> นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา >>มอบหมายให้นางสาวอัมพร  ไชยโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 9 อำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นจังหวัดพะเยาและการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นในเดือน พฤศจิกายน 2565 รวมถึงการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ในปัจจุบัน และการจัดตั้ง ขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดและสภาพทางสังคมอื่นของกระทรวงมหาดไทย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน มอบหมาย นางสาวพิมพ์ใจ จันอาภาส นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางหลังเก่าชั้นที่ 1 จังหวัดพะเยา

(Visited 7 times, 1 visits today)