สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เข้าชม 2 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 9.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

1.การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล

3.การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

4.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

5.การติดตามเงินทุนระหว่างชำระคืนเงินตามสัญญา ปี 2564 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

6.การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

7.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

8.การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

9.การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ได้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 2 times, 1 visits today)