สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ร่วมติดตามสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโดยคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดพะเยา

เข้าชม 12 ครั้ง

วันพุธที่ 21 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 11.00 น.  นางอาภัสรา  ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางณิชพลัฏฐ์  วรรณคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามโครงการ ส่งเสริมช่องทางการตลาด เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ : ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตสู่ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ สู่ผู้ประกอบการชุมชน : CE และ โครงการสร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม “ส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย”

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน ได้ร่วมติดตามโครงการฯดังกล่าว ณ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

(Visited 12 times, 1 visits today)