สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจุน (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 3/2565

เข้าชม 2 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 9.30 น. นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอจุน ประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอจุน (ศจพ.อ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอจุน (ศจพ.อ.) เพื่อชี้เป้าและบูรณาการให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนของหน่วยงานในระดับอำเภอ ในการนี้ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคีเครือข่าย เป็นเจ้าภาพแก้ไขปัญหารายมิติ ตามภารกิจของหน่วยงานเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วม ตามแบบรายงาน ศจพ.4 รายตำบล เพื่อนำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามสภาพปัญหา

ในการนี้นางชมพูนุท ธรรมยา พัฒนาการอำเภอจุน เลขาคณะทำงานฯ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน(ชั้นสอง)

(Visited 2 times, 1 visits today)