สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ดำเนินการติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 5 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. >>ทีมพี่เลี้ยง หมู่ 3 และหมู่ 11 ตำบลห้วยยางขาม ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมาย การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ ครัวเรือนนายเสม  ปวนหนิ้ว  หมู่ 3 ต.ห้วยยางขาม(ตกเกณฑ์มิติด้านการศึกษา) และครัวเรือน นายบุญส่ง  อิ่นคำ หมู่ 11 ต.ห้วยยางขาม (ตกเกณฑ์ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ) เพื่อให้กำลังใจและให้คำแนะนำ แก่ครัวเรือนดังกล่าว

(Visited 5 times, 1 visits today)