5 ธันวาคม ของทุกปี “วันดินโลก”

เข้าชม 4 ครั้ง

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินในประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนจิตอาสา ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และประชาชนชาวพิจิตร ร่วมจัดกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2564 อาทิ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี กิจกรรมพัฒนาฐานการเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์

(Visited 4 times, 1 visits today)