ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

เข้าชม 4 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนาวิน สุธรรมเม็ง ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอจุน >> เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2564 >>เพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า ของการดำเนินงานในห้วงเดือนที่ผ่านมาเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในพื้นที่
📸 ในการนี้ นางโสภิชา หงษ์คำ พัฒนาการอำเภอจุน >>เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อแจ้งและประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
😷 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด และผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย 100%

(Visited 4 times, 1 visits today)