สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน : กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 66 ครั้ง

? ระหว่างวันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุน นำโดยนางทิพย์วรรณ แก้วทอง ร่วมกับ ทีมคู่หูคู่คิด(Move for fund) และพัฒนากรรับผิดชอบตำบลแต่ละตำบล ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหล่งสินเชื่อภาครัฐเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน : กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกองทุนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 หมู่บ้าน/กองทุนๆ ละ ๒๐ ครัวเรือน รวม 200 ครัวเรือน ดังนี้ ๑) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านแม่วังช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลพระธาตุขิงแกง
๒) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านธาตุขิงแกงบน หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุขิงแกง
๓) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๖ ตำบลจุน
๔) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านสร้อยศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลจุน
๕) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลจุน ๖)โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านร่องย้าง หมู่ที่ 3 ตำบลลอ ๗)โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยางขาม ๘) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งรวงทอง
๙) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 12 ตำบลหงส์หิน
๑๐) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านปงสนุก หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยางขาม
เพื่อส่งเสริมให้กองทุนชุมชน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและนำเงินทุน ไปประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมนี้ได้มีการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุผัก จำนวน 7 ชนิด ให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ หมู่บ้าน/กองทุน ละ 20 ครัวเรือน นำไปเพาะปลูกเป็นผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป

(Visited 66 times, 1 visits today)