ข่าวประชาสัมพันธ์

นางทิพย์วรรณ แก้วทอง

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอจุน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน